Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onze offertes en de door ons aangegane overeenkomsten. Voor zover door de huurder in zijn aanbod tot inhuur of andere correspondentie wordt verwezen naar andere / eigen voorwaarden, wordt de toepassing ervan uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de desbetreffende overeenkomst. De huurder met wie eenmaal met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze algemene voorwaarden op alle latere overeenkomsten. De huurder kan dan ook geenszins de niet-tegenwerpelijkheid van deze voorwaarden aanvoeren.

 

Artikel 2 : Offertes

 • Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden ons op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de offerte of een betaling via onze website ‘rentsolutions.be’ door de huurder. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het ogenblik dat deze bevestiging werd verstuurd. Een overeenkomst komt eveneens tot stand doordat wordt aangevangen met de feitelijke uitvoering ervan.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle adviezen door ons verstrekt, zowel mondeling als schriftelijk, niet bindend.
 • De door Rent Solutions verstrekte gegevens blijven eigendom van Rent Solutions, mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rent Solutions niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Rent Solutions worden geretourneerd. Rent Solutions behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 • De door Rent Solutions verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
 • Rent Solutions heeft het recht om een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren

 

HUUR

 

Artikel 3 : Duur van de huur

 • De duur van de huurperiode loopt van de dag waarop het materiaal vertrekt uit ons depot tot en met de dag van de teruggave. De dag van vertrek en terugname worden niet meegerekend als huurdagen. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden steeds meegerekend als huurdagen. De voorziene retourdatum is de datum waarop de goederen terug zullen worden opgehaald.  De goederen dienen klaar te staan, op de plaats van levering, vanaf 6h ’s morgens of anders afgesproken.
 • Naargelang de goederen worden afgehaald op onze zetel of bij levering door ons op een andere locatie, worden de goederen geacht te zijn geleverd en het risico te zijn overgegaan respectievelijk op het ogenblik van de feitelijke bezitsverschaffing of wanneer de goederen op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
 • Een onderbreking in het werk van de huurder ongeacht welke redenen dan ook (ongunstige weersomstandigheden, staking, stilstand van het materiaal om welke reden ook, enz.) rechtvaardigt in geen geval een vermindering van de overeengekomen huurprijs.
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor, zijn materiaal terug te nemen op ongeacht welk ogenblik en ongeacht waar dit materiaal zich bevindt ingeval van het onbeheerd achterlaten, een beschadiging hiervan wegens een tekort aan verzorging door de huurder, of wanneer de huurder aan enigerlei contractuele verplichting tekortschiet.

De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding enkel schriftelijk door de Huurder worden verlengd, mits bevestiging van Rent Solutions.

 

Artikel 4: Overhandiging en terugname van het gehuurde materiaal : formaliteiten & afspraken

 • Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Rent Solutions in acht zullen geworden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Rent Solutions niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
 • Rent Solutions is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Rent Solutions bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
 • Een leveringsbon of een elektronische leveringsbon zal worden aangeboden en dient door de huurder of een bevoegd persoon namens hem te worden ondertekend voor ontvangst van het gehuurde materiaal. Op eerste verzoek dient de huurder een kopie te laten maken van de identiteitskaart ten bewijze van zijn identiteit.
 • Indien de klant niet aanwezig is, zal de chauffeur, het dubbel van de leveringsbon bij het materiaal achterlaten of een digitale versie per mail versturen.  Vanaf het leveringsmoment is de klant verantwoordelijk voor het materiaal, ongeacht ze aanwezig zijn.
 • Alle gebreken of beschadigingen aan de verhuurde goederen dienen op straffe van verval te worden vermeld op de leveringsbon uiterlijk op moment van de levering, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden te zijn aanvaard en zich in goede staat van werking te bevinden.
 • Een retour bon of een elektronische retour bon zal worden afgeleverd. Deze bon bevestigt enkel het feit dat het materiaal terug is, en sluit enkel de huurperiode voor het daarop opgelijste materiaal af, niet voor het resterend deel van het eventueel nog in huur zijnde materiaal. In geen enkel geval is deze retour bon een verklaring dat het materiaal in goede staat is teruggekeerd, zelfs niet indien de retour bon zonder voorbehoud werd geformuleerd.
 • De toegang tot de plaats van levering dient een minimum inrijhoogte van 2m90 en een minimum inrijbreedte van 2m80 te hebben. Alle leveringen gebeuren op het gelijkvloers en er worden geen leveringen via trappen of heftoestellen gedaan. Indien de levering niet kan worden uitgevoerd omwille van een reden die niet aan Rent Solutions te wijten is of indien een levering onrechtmatig wordt geweigerd door de klant, zal dit worden aanzien als een annulering.
 • De opdrachtgever zal er op toezien dat de elektrische voorzieningen voorzien zijn van de nodige keuringen. De opdrachtgever zal steeds het nodige voorzien : elektriciteit, water, …
 • Op het moment van levering en retour zullen de chauffeurs foto’s nemen van het materiaal dat Rent Solutions geleverd heeft. De opdrachtgever is hiermee akkoord.  Deze foto’s zullen enkel intern gebruikt worden.  En dat voornamelijk ik geval van discussies.
 • De plaats waar Rent Solutions het materiaal geleverd heeft is de plaats waar Rent Solutions het materiaal terug zal ophalen. Indien de gehuurde goederen niet klaar staan, waardoor Rent Solutions op een later tijdstip dient terug te komen, zal een 2e transport + extra huurperiode aangerekend worden ten laste van de huurder.
 • Alle materiaal dient bij de retour klaar te staan, zodat de chauffeur enkel het materiaal dient op te laden. Zoals besproken in punt glazen dienen correct in de bakken te worden gesorteerd, stoelen en tafel dienen terug in de voorziene kar geplaatst te worden, en het overige materiaal dient erbij geplaatst te worden. Indien dit niet gebeurd, zal hiervoor de extra werktijd worden aangerekend.
 • Glazen dienen correct gesorteerd terug in de bakken te worden geplaatst met de opening naar beneden, indien niet zal hiervoor een kost van 2,5 EUR/bak worden aangerekend. De telling van glazen / bakken worden in het magazijn nageteld.  Tekorten van glazen worden aangerekend aan de aankoopwaarde.  Bij de retour van bakken met glazen is altijd onder voorbehoud.

 

Artikel 5 : Reinheid – Staat van het verhuurde materiaal

 • Het is de verplichting van de huurder bij het terugbrengen van het gehuurde goed om er voor te zorgen dat het goed zich in identieke staat bevindt.
 • Alle materialen dienen na gebruik door de huurder gereinigd te worden. Indien de materialen niet zuiver teruggeven worden zal er een extra kost van 20 eur per stuk(met uitzondering van de glazen) aangerekend worden.
 • De huurder erkent door ondertekening van de leveringsbon de uitstekende bedrijfstoestand en staat van onderhoud. Het materiaal moet in dezelfde toestand teruggegeven worden. In het bijzonder is het de huurder verboden het materiaal te schilderen, hierop opschriften of reclame aan te brengen, of op een of andere wijze het mechanische gedeelte of de kenmerken van het materiaal te wijzigen.
 • De huurder dient alle materiaal leeg te maken, zodat deze door de verhuurder kan opgehaald worden. Indien dit niet het geval is, zullen er kosten aangerekend worden voor de verloren tijd, met een minimum van 1 werkuur(35eur excl btw)
 • Bij reiniging van glazen, bekers, die geen eigendom zijn van Rent Solutions, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld voor glasbreuk of schade en manco’s.

 

Artikel 6 : Proces-verbaal van verificatie van de geretourneerde goederen

 • De huurder of een door hem gemachtigde derde zal bij het einde van de huur, meer bepaald bij de volledige of gedeeltelijke teruggave van het gehuurde materiaal, aanwezig zijn en zijn volledige medewerking verlenen bij een tegensprekelijk inspectieonderzoek van de geretourneerde goederen.
 • Er zal op tegensprekelijke wijze een lijst met de eventueel ontbrekende of beschadigde onderdelen opgesteld worden en aan de huurder of zijn gemachtigde overgemaakt worden, die deze voor akkoord dient te ondertekenen. Bij gebreke aan opmerkingen wordt een blanco proces-verbaal opgemaakt.
 • Dit proces-verbaal zal, in geval het opmerkingen bevat, na opmaak en ondertekening vergezeld van de schatting van de kosten voor herstel en/of het opnieuw in goede bedrijfstoestand brengen van de goederen en/of de kosten ingevolge stilstand en onmogelijkheid van verhuur aan een derde (zie verder), aan de huurder worden toegestuurd. Bij gebreke aan schriftelijke (per aangetekend schrijven te versturen) betwisting van de kosten binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst, zal de huurder ieder recht op reclamatie dienaangaande hebben verbeurd en dient hij de factuur voor deze kosten onverwijld te voldoen.
 • Wanneer verhuurder en huurder blijvend van mening verschillen over de gebreken en/of de kosten, zal in gemeen overleg een derde-expert worden aangesteld. Bij gebrek aan medewerking van de huurder te dien einde, zal een expert worden aangesteld door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen. De kosten van iedere expert zullen worden voorgeschoten en vallen ten laste van de huurder, tenzij wordt aangetoond dat de schade niet door hem werd veroorzaakt.
 • Hogervermelde vergoeding wegens stilstand en onmogelijkheid van verhuur van het materiaal aan een derde zullen berekend worden op basis van de gemiddelde dagelijkse huurprijs zoals overeengekomen tussen de partijen.
 • De huurder zal zich op geen enkele wijze kunnen beroepen op zijn eventuele afwezigheid bij de opmaak van het proces-verbaal van verificatie waartoe bij de terugkeer van het materiaal over-gegaan zal worden. Indien de huurder weigert zijn medewerking te verlenen, zal de door de verhuurder gedane eenzijdige vaststelling (gebreken + kosten) aan de huurder schriftelijk per aangetekend schrijven of mail overgemaakt te worden. Bij gebreke aan aangetekende schriftelijke opmerkingen aan de verhuurder binnen de vijf dagen na deze kennisgeving, zal de huurder geacht worden de schriftelijke vaststellingen van de verhuurder te kennen en te aanvaarden.

 

Artikel 7 : Onderhoud en herstelling – stilstand

 • De huurder verbindt zich ertoe de door de verhuurder gegeven instructies nauwkeurig op te volgen. De levering van de benodigde middelen is voor rekening van de huurder. De huurder dient de verhuurder onmiddellijk te verwittigen van de herstellingen die wegens de normale slijtage van het materiaal noodzakelijk geworden zijn tijdens de huur. De verhuurder zal deze herstellingen uitvoeren of doen uitvoeren op zijn kosten. Er kan van de verhuurder geen enkele vergoeding wegens onderbreking van het bedrijf gevraagd worden in geval van onderhoudswerkzaamheden aan de verhuurde goederen.
 • De herstellingen die noodzakelijk blijken te zijn als gevolg van een nalatigheid van de huurder  of wegens een geval van overmacht, moeten eveneens onmiddellijk ter kennis van de verhuurder gebracht worden. Na onmiddellijke kennisgeving zullen partijen mutatis mutandis handelen zoals bepaald in artikel 6 van huidige voorwaarden.
 • Deze herstellingen mogen slechts door de verhuurder of volgens zijn instructies en na zijn schriftelijk akkoord uitgevoerd worden. De kosten zijn voor rekening van de huurder. Het is de huurder ten strengste verboden zelf tot herstellingen over te gaan of te doen overgaan door andere herstellers dan de verhuurder, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de verhuurder.
 • Huurder en verhuurder komen uitdrukkelijk overeen dat er nooit enige vermindering van de huurprijs, noch enige vergoeding voor gelijk welke schade of gevolgschade kan worden geëist door de huurder van de verhuurder voor gelijke welke onderbreking of stilstand van de werkzaamheden waartoe de verhuurde goederen worden gebezigd of andere, wat de reden van deze stilstand ook is.
 • Mogelijke herstellingen worden uitgevoerd op de plaats van levering.
 • Bij afhaling van de goederen door de klant, worden herstellingen slechts uitgevoerd in een straal van 30km rond de vestiging van Rent Solutions. Indien er wordt overgegaan tot herstelling buiten deze straal van 30km, zal een vervoerskost + gepresteerde uren worden aangerekend.
 • Enkel herstellingen worden verricht in België.
 • Herstellingen in het buitenland kunnen wij niet uitvoeren.  Maar zullen wij wel telefonische bijstand verlenen.
 • Indien de huurder foutieve informatie doorgeeft aan de verhuurder, zoals verkeerde aansluitingen, foutief materiaal, en dergelijke. Zal de verhuurder hiervoor de vervoerskost + gepresteerde uren altijd aanrekenen, ongeacht plaats van de levering of afhaling.
 • Herstellingen door overmacht, waaronder wij verstaan : teveel getapt, te warme omgevingstemperatuur, installatie niet tijdig aangesloten, en dergelijke kan de verhuurder hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Deze herstelling (de vervoerskost + gepresteerde uren) zal aangerekend worden door de verhuurder.

 

Artikel 8: Betaling

 • De betalingen dienen op de zetel van de verhuurder verricht te worden, contant en zonder enigerlei korting. De aangerekende overeengekomen huurprijs omvat nooit de andere kosten die uit het gebruik van het materiaal voortvloeien zoals herstel- en arbeidskosten, vervoer, brandstof, enz..
 • Tussen de partijen wordt overeengekomen dat de niet-betaling van de huurprijs op zijn normale vervaldag aangeduid op de factuur, beschouwd wordt als een ernstige tekortkoming die de eenzijdige buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder lastens de huurder wettigt.
 • Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een rente op van 12% per jaar. Wanneer een factuur op zijn vervaldag niet betaald, of onvolledig betaald wordt, wordt het openstaand bedrag van deze factuur automatisch verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 EUR .
 • Elke betaling zal eerst worden aangerekend op het schadebeding, vervolgens op de intresten en daarna op de hoofdsom. Indien de wederpartij meerdere facturen onbetaald heeft gelaten, zal elke betaling eerst worden aangerekend op de oudste facturen. Bovendien worden, bij gebreke aan betaling van één factuur, alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk en integraal opeisbaar, inclusief aankleven interest en schadebeding.

 

Artikel 9 : Plaats van het werk

 • De huurder dient steeds duidelijk en nauwkeurig de plaats waar het materiaal gebruikt wordt aan de verhuurder mede te delen. Wanneer deze plaats gewijzigd zou worden en teneinde de toestand van zijn materiaal op elk ogenblik te kunnen inspecteren en controleren, verbindt de huurder zich ertoe de verhuurder hiervan onmiddellijk, spontaan en voorafgaandelijk in kennis van te stellen.

 

Artikel 10 : Huurprijs en werkuren

 • De huurprijs vermeld in de offerte en/of de overeenkomst is steeds exclusief BTW en andere kosten of taksen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de huurprijs berekend per dag. De totale huurprijs dient voor aanvang van het evenement betaald te zijn via onze webshop of via de door Rent Solutions verstuurde betaallinken.
 • Een werkuur is steeds 35 eur exclusief BTW.

 

Artikel 11: Onderverhuring, terbeschikkingstelling, beslaglegging, enz.

 • Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, is het de huurder verboden de verhuurde goederen onder te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen.
 • Het is de huurder tevens verboden het gehuurde materiaal als onderpand aan te wenden of op enigerlei wijze te gebruiken als betaalmiddel.
 • De huurder verbindt zich ertoe alle geëigende maatregelen te treffen om het gehuurde materiaal te onttrekken aan iedere beslaglegging. Alleszins dient de huurder de verhuurder van iedere beslagmaatregel waarvan het verhuurde materiaal het voorwerp is geworden, schriftelijk en onmiddellijk in kennis stellen, zoals hij er ook toe gehouden is de beslaglegger (of optredende gerechtsdeurwaarder) onverwijld in kennis te stellen van het eigendomsrecht van de verhuurder op de beslagen goederen.
 • De huurder zal de eigenaar van het gebouw waar het materiaal zich bevindt ervan in kennis te stellen dat dit materiaal niet het voorwerp uitmaakt van de huisraad die het goed stofferen (cfr. art 20.1° Hyp.W.), evenals diegene die over een pand van de handelszaak beschikt.

 

Artikel 12 : Verzekeringen – aansprakelijkheid – afstand van verhaal

 • De huurder verbindt zich ertoe een verzekering af te sluiten bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, waarbij de verhuurder worden aangeduid als derde begunstigde, ter dekking van elke schade, verlies of diefstal van de verhuurde goederen.
 • Door het feit het materiaal te accepteren gaat de huurder ermee uitdrukkelijk akkoord de verhuurder te ontheffen van eender welke aansprakelijkheid die hem ten laste gelegd kan worden in zijn hoedanigheid van verhuurder van het materiaal ten opzichte van zichzelf en/of zijn personeel en/of zijn eigenaar en/of de personen en de goederen van eender welke derde personen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade aan de huurder, zijn personeel of derden die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het transport van het materiaal (zowel aan- als afvoer), het gebruik van het materiaal of welke andere oorzaak dan ook.
 • De huurder of eindgebruiker is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies gedurende de hele huurperiode (incl dag van retour).

 

Artikel 13 : Verlies van het materiaal door de huurder of zijn aangestelden

 • Ingeval van verlies en/of tenietgaan, ongeacht de oorzaak, van het verhuurde goed tijdens de huur, is de huurder aan de verhuurder de in het huurcontract vastgelegde globale waarde van het verhuurder goed verschuldigd op basis van de verzekerde waarde.
 • Met tenietgaan wordt gelijkgesteld de ernstige beschadiging die tot gevolg heeft dat het verhuurde goed niet meer kan hersteld worden om het goed te laten dienen voor het gebruik waartoe het bestemd is.
 • Glazen dienen correct gesorteerd terug in de bakken te worden geplaatst met de opening naar beneden, indien niet zal hiervoor een kost van 5 EUR/bak worden aangerekend. De telling van glazen / bakken worden in het magazijn nageteld.  Tekorten van glazen worden aangerekend aan de aankoopwaarde.  Bij de retour van bakken met glazen is altijd onder voorbehoud.

 

Artikel 14 : Contractbreuk

 • De verhuurder heeft het recht om de overeenkomst met de huurder ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen :
  • indien de huurder gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, in het bijzonder : niet-betaling van de huurprijs op de vastgestelde vervaldag, onvoldoende of geen onderhoud aan het verhuurde goed, gebruik buiten het toepassingsgebruik van het gehuurde goed, onderverhuur en/of terbeschikkingstelling aan derde, weigering van een inspectiebezoek, beslag niet aangegeven aan de huurder;
  • bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement door de huurder;
  • bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de huurder;
  • indien de zeggenschap over de huurder wijzigt;
  • indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de huurder;
  • indien de verhuurder gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de verhuurder zijn verplichtingen jegens verhuurder wel zal nakomen;
  • wanneer de verhuurder het besluit neemt zijn recht tot verbreking van het contract uit te oefenen kan hij onmiddellijk het gehuurde materiaal opnieuw in zijn bezit nemen ongeacht op welke plaats dit materiaal zich bevindt. Alle mogelijke kosten die de terugname met zich meebrengen zijn volledig ten laste van de huurder. In voorkomend geval wordt mutatis mutandis gehandeld zoals opgegeven in artikel 6 van huidige voorwaarden.

 

In geval van ontbinding is de huurder aan de verhuurder een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs, onverminderd het recht van de verhuurder om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van de verhuurder op de huurder, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk integraal opeisbaar.

 

Artikel 15 : Annulatie van de huurovereenkomst

 • Tot 61 kalenderdagen voor de leverdatum administratiekosten 150 €
 • Tussen 60 kalenderdagen en 31 kalenderdagen voor levering 50% van de huursom
 • Minder dan 30 kalenderdagen voor het event 100% huurprijs.

 

Artikel 16: Splitsbaarheid en overdracht

 • De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van het geheel tot gevolg.
 • De verhuurder heeft het recht om alle verplichting uit hoofde van de door hem gesloten overeenkomsten aan een derde over te dragen.

 

Artikel 17: Overmacht

 • Aangezien de verbintenis van de huurder jegens de verhuurder in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de huurder uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De verhuurder is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de huurder ingeval van overmacht. Onder “overmacht”wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de verhuurder geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde  van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht  beschouwd : uitputting van de voorraad van de verhuurder; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de verhuurder; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” – beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande afleveringen / interventies worden verhinderd wegens de fysieke onbereikbaarheid van de huurder; … .
 • De verhuurder is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.
 • De verhuurder verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de huurder van de overmachtssituatie te beperken. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan de verhuurder het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

 

Artikel 18: algemene afspraken rond het gebruik van het verhuurmateriaal

U dient de glazen niet af te wassen, dit doen wij voor u nadien. Om dit vlot te kunnen doen vragen we u volgende zaken te respecteren:

 • glazen steeds omdraaien, opening dus naar beneden
 • glazen steeds sorteren per soort
 • glazen steeds in de juiste bak steken:
 • cava glazen: bakken met een geel bandje
 • wijn glazen: bakken met een rood bandje
 • coca cola glazen: bakken met een zwart bandje
 • longdrink glazen: bakken met een groen bandje
 • Maes glazen: grimbergenbakken
 • jupiler glazen: duvelbakken
 • plastic beker Jupiler: vedettbakken
 • plastic beker Maes: Chouffebakken
 • andere glazen: in de bak met juiste hoogte zodat de voetjes van de glazen elkaar niet kunnen raken

 

Indien bovenstaande voorwaarden (artikel 18) niet voldaan zijn rekenen wij een bijkomende verwerkingskost van 3,5€ per bak in rekening.

 

Ontbrekende of gebroken glazen zullen aangerekend worden als volgt:

 • glazen voor coca cola, ordal, maes, jupiler, stella: 2,5€/stuk
 • plastic beker voor maes en jupiler: 2,5€/stuk
 • plastic festivalbeker: 1,00€/stuk
 • glazen voor duvel, grimbergen, wijn, cava en longdrinkglazen: 3,5€/stuk
 • glazen voor westmalle & gouden carolus: 3,5€/stuk
 • blanco bierglas voor speciaalbier: 4€/stuk
 • ginglas 5€/stuk

Koelwagens, tapwagens en frigo’s en andere materialen (togen, spoeltafels, tapinstallaties, …)

 • Deze mogen nooit gebruikt worden voor voedingswaren. Enkel drank mag hierin gekoeld worden.
 • Klevende materialen zijn niet toegelaten op onze materialen (o.a. plakband, stickers, …)
 • Onze reclame moet steeds zichtbaar zijn.
 • Een gevulde frigo, koel of tapwagen mag niet verplaatst worden.
 • Een gebruikte frigo, tapwagen, koelwagen en andere materialen dienen steeds gereinigd te worden na gebruik.
 • De leidingen van een tapinstallatie moeten niet gereinigd worden.

 

Indien bovenstaande voorwaarden m.b.t. koelwagens, tapwagens, frigo’s en andere materialen niet nageleefd worden zullen wij 25€ aanrekenen voor de niet reiniging van een frigo en andere materialen, 100€ voor een koel & tapwagen.

 

 Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en de Vrederechter van het eerste kanton Kontich, zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien, uit huidige huurovereenkomst.
 • Enkel het Belgisch recht is van toepassing.